DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure informació estipulat a l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Hotel & Restaurant Figueres Parc TERCRI SL , amb CIF B17152968, en endavant Hotel & Restaurant Figueres Parc , en qualitat de titular del lloc web www.hotelfigueresparc.com , amb domicili a Ctra. N-IIa, Km. 9, codi postal 17730 a Hostalets de Llers, Girona, adreça de correu electrònic hotel@hotelfigueresparc.com i telèfon +34 972 50 51 51 , procedeix a comunicar-vos aquesta informació que conforma i regula les condicions d'ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris del lloc web que es publica sota el nom de domini www. hotelfigueresparc.com , assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D'ÚS

La utilització de www.hotelfigueresparc.com atorga la condició d' Usuari de www.hotelfigueresparc.com , ja sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses a l'Avís Legal. Si l' Usuari no està conforme amb les clàusules i les condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar www.hotelfigueresparc.com . Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per Hotel & Restaurant Figueres Parc pot ser diferent en cada moment en què l' Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l' Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a www.hotelfigueresparc.com .

A través de www.hotelfigueresparc.com , Hotel & Restaurant Figueres Parc facilita a l' Usuari l'accés i la utilització de diversos continguts publicats per mitjà d'Internet per Hotel & Restaurant Figueres Parc o per tercers autoritzats.

L' Usuari està obligat i es compromet a utilitzar www.hotelfigueresparc.com i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, ja sigui per mitjà d'aquest avís legal o qualsevol un altre lloc dins dels continguts que conformen www.hotelfigueresparc.com , com són les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptats. A aquest efecte, l' Usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits a l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Hotel & Restaurant Figueres Parc , d'un altre USUARI o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

L' Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut a www.hotelfigueresparc.com , com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i /o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d' Usuari de www.hotelfigueresparc.com , sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l' Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització escrita i explícita d' Hotel & Restaurant Figueres Parc , que és titular dels drets corresponents, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets d' Hotel & Restaurant Figueres Parc o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, marques d'aigua, o de qualsevol altre mitjà tècnics establerts per al seu reconeixement.

L' Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de www.hotelfigueresparc.com , i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a www.hotelfigueresparc.com són propietat d' Hotel & Restaurant Figueres Parc o, si escau, dels seus respectius propietaris, sense que es pugui entendre que l'ús o l'accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l' Usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que puguin entendre's cedits a l' Usuari , cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual d' Hotel & Restaurant Figueres Parc , o de tercers si escau, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat d' Hotel & Restaurant Figueres Parc o de tercers que n'han autoritzat l'ús, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d' Hotel & Restaurant Figueres Parc o de tercers inclosos a www.hotelfigueresparc.com que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE WWW.HOTELFIGUERESPARC.COM

Hotel & Restaurant Figueres Parc no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a www.hotelfigueresparc.com , als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los . Per tant, Hotel & Restaurant Figueres Parc no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l' Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Hotel & Restaurant Figueres Parc exclou, amb les excepcions contemplades a la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la manca de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de www.hotelfigueresparc.com i dels Continguts , en no compliment de l'expectativa d'utilitat que l' USUARI hagués pogut atribuir a www.hotelfigueresparc.com i als continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament informar l' Usuari sobre l'existència d'altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen cap suggeriment ni cap recomanació.

Hotel & Restaurant Figueres Parc no es fa responsable dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d'aquests enllaços, ni garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'Usuari , excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l' Usuari per aquest motiu.

L'accés a www.hotelfigueresparc.com no implica l'obligació per part de l'Hotel & Restaurant Figueres Parc de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l' Usuari , en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, Hotel & Restaurant Figueres Parc no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de www.hotelfigueresparc.com , ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l' Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador del Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades.

La prestació del servei de www.hotelfigueresparc.com i dels continguts té, en principi, durada indefinida. No obstant això, Hotel & Restaurant Figueres Parc queda autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de www.hotelfigueresparc.com i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Hotel & Restaurant Figueres Parc advertirà prèviament la terminació o suspensió de www.hotelfigueresparc.com .

QUALITAT DE WWW.HOTELFIGUERESPARC.COM

Atès l'entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de www.hotelfigueresparc.com , Hotel & Restaurant Figueres Parc realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat de els Continguts. La informació continguda a les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas no ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Hotel & Restaurant Figueres Parc exclou tota responsabilitat per les decisions que l' Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de www.hotelfigueresparc.com . La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense avís previ del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de l'Hotel & Restaurant Figueres Parc a l' Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

JURISDICCIÓ

Per a totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, l'aplicació i el compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que es puguin derivar del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de Girona, renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.